top of page

Package

แพกเกจและราคาโฟโต้บูท Pigpix photobooth ทางลูกค้าสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการและประเภทของงาน เช่น งานแต่ง ปาร์ตี้วันเกิด งานเลี้ยง อีเว้นท์ ที่มีระยะเวลาการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป..

package2.jpg
bottom of page