top of page

K.SU & K.O

Venue : เรือนไทยพรศรีธนาภักดี

Package : Standard

ขอบคุณคุณสุและคุณโอนะคะที่ให้ทรายดูแล

แขกในงานนี้ประมาณ 200 ท่านค่ะ ปริ้นท์แบบไม่อั้นยาวๆ 2 ชั่วโมงเต็มเลยค่ะ

bottom of page